STANOVY PPF

STANOVY SPOLKU „PŘÁTELÉ PIVA FERDINAND“


I.
Spolek „Přátelé piva Ferdinand“(dále jen „spolek“) je volným spolkem
fyzických osob, jejichžspolečným zájmem je kultura piva a propagace benešovského
piva Ferdinand.


II.
Sídlem spolku je: Táborská 306, 256 01 Benešov.


III.
Cíle spolku jsou:
– rozšiřování povědomí o benešovském pivu Ferdinand,
– rozšiřování povědomí o tradiční výroběpiva,
– navázání spolupráce s obdobnými organizacemi propagující tradiční výrobu
českého piva,
– pozvednutí kultury pití piva v ČR.


IV.
Orgány spolku jsou výkonná rada a členská schůze.


V.
1. Výkonná rada spolku je statutárním orgánem spolku, který za svou činnost odpovídá
členské schůzi. Výkonná rada řídí činnost sdružení v období mezi zasedáním členské schůze.
2. Výkonná rada má tři členy, v jejím čele stojí předseda, kterého výkonná rada zvolí na svém
prvním zasedání a který jedná jménem rady navenek. Dalšími funkcemi ve výkonné radějsou
místopředseda a tajemník spolku.
3. Členství v raděvzniká volbou na členské schůzi na základěnávrhůněkterého ze členůspolku.
4. Výkonná rada je volena členskou schůzí vždy na pět let.
5. Výkonná rada zejména:
– koordinuje činnost spolku
– svolává členskou schůzi
– zpracovává podklady pro rozhodnutí členské schůze
– rozhoduje o přijetí za člena spolku
– vede účetnictví
– stanovuje výši ročního členského příspěvku
– zajišťuje činnost spolku (vč. hospodářské)
– určuje a schvaluje směry činnosti
– vydává vnitřní směrnice a usnesení potřebná k řízení sdruženív realizuje každodenní řízení spolku a jedná jeho jménem navenek.
7. Spolek zastupuje navenek předseda nebo místopředseda, případně tajemník spolku.
Podepisování za spolek se děje tak, že k nadepsanému názvu spolku či otisku spolku připojí
podpis předseda, spolu s místopředsedou nebo tajemníkem spolku.
8. Předseda, místopředseda ani tajemník spolku nemůže být zastoupen jinou osobou.


VI.
1. Členská schůze je nejvyšším orgánem spolku.
2. Členskou schůzi tvoří všichni členové spolku.
3. Členskou schůzi svolává výkonná rada nejménějednou ročně.
4. Výkonná rada musí svolat členskou schůzi i mimořádně, pokud o to požádá alespoň
třetina členůspolku, a to do třiceti dnůod doručení podnětu ke svolání.
5. Členská schůze zejména:
– rozhoduje o vzniku a zániku spolku, o jeho názvu, symbolice a o případném
majetkovém vypořádání,
– schvaluje stanovy a rozhoduje o změnách stanov spolku,
– volí členy výkonné rady spolku,
– rozhoduje o vyloučení členůspolku,
– je oprávněna měnit rozhodnutí výkonné rady,
– rozhoduje o členství spolku v jiných organizacích,
– může rozhodovat i o jiných věcech, které si vyhradí.
6. Členská schůze je usnášeníschopná je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.
7. Členská schůze rozhoduje na základěhlasování. Rozhodnutí se přijímá většinou hlasůčlenů
přítomných v doběusnášení.
8. Každý člen má jeden hlas, hlasy všech členůjsou rovné.


VII.
1. Členem spolku se mohou stát fyzické osoby starší 18 let, které souhlasí se stanovami
a cíli sdružení.
2. O přijetí za člena sdružení rozhoduje na základěpísemné přihlášky výkonná rada
sdružení.
3. Členství vzniká dnem přijetí za člena.
4. Člen spolku má právo:
– účastnit se jednání členské schůze,
– volit orgány sdružení,
– obracet se na orgány sdružení s podněty a stížnostmi a žádat o jejich vyjádření.
5. Člen spolku má povinnost zejména:
– dodržovat stanovy sdružení,
– aktivněse podílet na plnění cílůsdružení,
– svědomitěvykonávat funkce v orgánech spolku,
– platit roční členské příspěvky ve stanovené výši,
– dbát na to, aby jeho jednáním nebyli poškozovány zájmy a dobré jméno spolku.
6. Členství ve spolku zaniká:
– smrtí člena,
– vystoupením člena písemným oznámením výkonné radě,
– vyloučením člena na základěrozhodnutí členské schůze na návrh člena spolku,
– nezaplacením ročního příspěvku.7. Dokladem členství je potvrzení o zaplacení členského příspěvku vydávané výkonnou radou spolku.


VIII.
1. Zdroji majetku spolku jsou zejména:
– dary a příspěvky fyzických osob,
– výnosy z činností organizovaných či spoluorganizovaných tímto,
– sdružením,
– dotace a granty,
– členské příspěvky.
3. Za hospodaření sdružení odpovídá výkonná rada sdružení.
4. Sdružení vede účetnictví dle platné právní úpravy.
5. Výkonná rada předkládá jedenkrát ročněčlenské schůzi zprávu o hospodaření.
6. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného valnou hromadou.


IX.
Spolek zaniká:
– dobrovolným rozpuštěním nebo sloučením s jiným sdružením na základě
rozhodnutí členské schůze,
– rozhodnutím Ministerstva vnitra ČR.
Zaniká-li spolek dobrovolným rozpuštěním, rozhodne současná členská schůze o způsobu
majetkového vypořádání.


X.
Všechny ostatní náležitosti se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak zákonem č. 89/2012
Sb.

V Benešovědne 28.2.2015Zde jsou ke stažení stanovy spolku Přátel piva Ferdinand .pdf